Dyscalculie-onderzoek

 

Aanmelding 

Voordat we starten met het diagnostisch onderzoek wordt er altijd een telefonisch intakegesprek ingepland. Voorafgaand aan dit gesprek dienen er aanmeldformulieren ingevuld te worden. Het is daarnaast zeer wenselijk als u bijvoorbeeld rapportages van eerdere onderzoeken of hulpverlening naar ons opstuurt. Door middel van dit onderzoek kunnen wij de problemen waar u tegenaan loopt in kaart brengen en u en eventueel docenten of de werkgever adviseren. Een onderzoek naar dyscalculie wordt helaas niet vergoed vanuit de gemeente of uw verzekeraar. 

Intakegesprek 

Tijdens dit gesprek heeft u de mogelijkheid om de problemen verder toe te lichten, krijgt u meer informatie over het onderzoekstraject en kunt u samen met de diagnosticus bekijken of het gewenste onderzoek daadwerkelijk passend is. Zowel u als de diagnosticus kunnen na dit gesprek besluiten om het traject te beëindigen; in dat geval worden de kosten voor het intakegesprek bij u in rekening gebracht (EUR. 93,60-). 

Procedure

Uit hoeveel uren en dagdelen een onderzoek bestaat, hangt af van de leeftijd en het type onderzoek. Gedurende het onderzoekstraject is er aandacht voor andere problemen die mogelijk met de leerproblemen samenhangen. Het onderzoekstraject eindigt altijd met een rapportage en een adviesgesprek, waarin de diagnosticus de bevindingen van het onderzoek en de adviezen die hieruit voortvloeien met u zal bespreken. Tijdens dit adviesgesprek zal ook het onderzoeksverslag (inclusief eventuele verklaring) aan u overhandigd worden.

Dyscalculie-onderzoek

Tijdens het dyscalculieonderzoek zullen basale rekenvaardigheden in kaart worden gebracht die een beroep doen op het werkgeheugen, de automatisering van het rekenen en het getal- en hoeveelheidsbegrip. Aangezien automatiseringsproblemen bij het rekenen ook voorkomen bij dyslexie, worden er ook enkele lees- en spellingtests afgenomen. Een intelligentieonderzoek wordt afgenomen om zicht te krijgen op de cognitieve mogelijkheden en dit af te kunnen zetten tegen de rekenproblemen. Daarbij dient dit intelligentieonderzoek voornamelijk als sterkte-zwakte analyse. 

Combinatieonderzoek dyslexie en dyscalculie 
Wanneer er zowel een hulpvraag is rondom dyslexie als dyscalculie, kan een combinatieonderzoek overwogen worden. Er zal dan bekeken worden of er sprake is van dyslexie en/of dyscalculie. Beide diagnoses kunnen naast elkaar bestaan. Let op: dyslexie- en dyscalculie-onderzoek bij leerlingen in het voortgezet onderwijs en volwassenen worden niet vergoed vanuit de gemeente of de zorgverzekeraar. 

Wilt u meer informatie over onze onderzoekstrajecten. Neem dan gerust contact op met ons secretariaat via 0570-63 00 25 of info@braams.nl.

 
 
Direct aanmelden