Vergoeding Dyslexiezorg


De hulpverlening door de afdeling dyslexiezorg wordt - als aan de hieronder genoemde landelijk gehanteerde voorwaarden wordt voldaan - vergoed door de gemeentes. Braams heeft contracten met alle gemeentes waar Braams vestigingen heeft. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Braams. 

Ouders komen in aanmerking voor een vergoeding van dyslexie-diagnostiek voor hun kind als:
 
  1. Na een traject van intensieve extra hulp bij het leren lezen binnen de school het kind nog steeds ernstige leesproblemen heeft;
  2. Er bij de school een gegrond vermoeden is van ernstige dyslexie;
  3. Het kind geen andere stoornissen heeft (is dit wel het geval, neem dan contact op met het secretariaat);
  4. Het kind op de basisschool zit.
 
Als ouders aanspraak willen maken op vergoeding van diagnostiek en behandeling bij ernstige dyslexie, moet de school het leerlingdossier leveren waarmee het vermoeden van (ernstige) dyslexie wordt onderbouwd.
 
Als aan de voorwaarden 1 t/m 4 wordt voldaan, dan kunt u het traject van het stellen van de diagnose starten door uw kind (liefst in overleg met de school) aan te melden bij een praktijk die een contract heeft afgesloten voor dyslexiezorg met uw gemeente. 
 
De vergoede zorg geldt voor leerlingen met ernstige dyslexie. Is er sprake van een psychiatrische problematiek zoals ADHD of PDDNOS en is er tevens het vermoeden van ernstige dyslexie, neem dan contact op met het secretariaat van Braams.
 
Als de aanmelding van een leerling aan de criteria van het dyslexieprotocol voldoet, kan een diagnostisch onderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek wordt dan door de gemeente vergoed, onafhankelijk van de uitkomst van het onderzoek.

Voor meer informatie hierover, klik dan hier (website van dyslexiecentraal.nl).
 
Wat er na afloop van het diagnostisch onderzoek gebeurt, is afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek:
 
  1. Er is sprake van ernstige dyslexie (d.w.z. een kind heeft naast dyslexie geen andere stoornissen): het kind kwalificeert zich voor de vergoede dyslexiebehandeling; naast de behandelsessies moet er nog vier keer thuis worden geoefend met de stof (zoals geleerd tijdens de behandeling), 10-20 minuten per keer.
  2. Er is geen sprake van dyslexie of er is geen sprake van dyslexie in ernstige mate: vergoede behandeling binnen de dyslexieregeling is niet mogelijk. In het rapport zullen adviezen gegeven worden voor ouders, kind en school.

De ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol tijdens de dyslexiebehandeling. Zij zullen vier keer per week met hun kind 10-20 minuten individueel moeten oefenen. Braams zal de ouders begeleiden bij het thuis oefenen, zodat de ouders precies weten wat ze met hun kind moeten doen en op welke manier. Daarbij is het uiteraard van groot belang dat het oefenen op een plezierige manier gaat. Een behandeling kan alleen maar een succes worden als behandelaar, kind en ouder allemaal hun best doen. Ouder, kind en behandelaar maken hier duidelijke afspraken over.
 
Als er een (vergoede) dyslexiebehandeling wordt gestart, moet de zorg goed worden afgestemd met de school. Er zal daarom contact zijn tussen de behandelaar en de intern begeleider of de leerkracht van het kind. Aan het begin van de behandeling zal er altijd overleg zijn. Hoe intensief dit contact verder is, zal afhangen van de voortgang van de behandeling, de problemen die kind, ouder, behandelaar en leerkracht ervaren en de behoefte die deze partijen hebben aan contact.
Direct aanmelden